Luận văn Nghiên cứu hệ thống trạm phát trên tàu 700Teu, đi sâu phân tích hệ thống Bảng phân phối điện chính

Trạm phát điện tàu thuỷ thời sơ khai chức năng chỉ cung cấp ánh sáng phục vụ cho tín hiệu Hàng hải, sinh hoạt là chủ yếu. Công suất trạm phát rất nhỏ và khái niệm trạm phát lúc đó không mang tính kỹ thuật, không phải là yếu tố quyết định đến tính mạng con tàu và thuỷ thủ đoàn, không nằm trong những điều bắt buộc của luật hàng hải, không phải thoả mãn các yêu cầu phải có về qui phạm, không đứng trong hàng loạt các công ƣớc quốc tế về an toàn, cứu nạn Ngày nay,do mức độ phát triển về nhiều mặt, sự bùng nổ về khoa học công nghệ, đặc biệt về tin học đã làm thay đổi hẳn về diện mạo của hệ thống trạm phát điện tàu thuỷ. Trạm phát điện tàu thuỷ đƣợc ví nhƣ trái tim của con tàu, điều đó hoàn toàn đúng với thực tế, chính tầm quan trọng lớn lao đó nên hệ thống trạm phát khi thiết kế phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định, có hệ số an toàn cao, hoạt động tin cậy, vững trắc.Trạm phát nhìn về cấu trúc bao gồm: Bảng phân phối điện chính (Main Switch Board – MSB) MSB là nơi tập trung năng lƣợng để phân bố đến các phụ tải, trên MSB về cơ bản tập trung một số thiết bị: Đo lƣờng, kiểm tra, khí cụm phân phối và bảo vệ, thiết bị điều chỉnh, điều khiển, các thiết bị giao diện với con ngƣời MSB hiện nay cũng đã có bƣớc nhảy lớn về công nghệ, đƣợc thừa hƣởng các tinh hoa kỹ thuật về nhân loại, cấu trúc của MSB hiện nay gọn, tích hợp đƣợc nhiều thiết bị kỹ thuật cao với khả năng điều khiển, điều chỉnh, thu thập và sử lý, tra đổi thông tin .lớn. Sau một thời gian nỗ lực tìm hiểu, nghiên cứu để hoàn thành tốt nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp của mình với sự cố gắng của bản thân đến nay em đã hoàn thành đồ án của mình đúng thời gian và yêu cầu với nội dung: “Nghiên cứu hệ thống trạm phát trên tàu 700Teu , đi sâu phân tích hệ thống Bảng phân phối điện chính.”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC