Luận văn Nghiên cứu kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG 2000

Môi trƣờng mạng Internet phát triển rộng rãi cùng với sự hỗ trợ của các phƣơng tiện đa truyền thông đã đem lại nhiều thuận lợi và cơ hội cho con ngƣời trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội , trong giao lƣu, hợp tác, kinh doanh, . Nhƣng đồng thời, nó cũng đặt ra nhiều thách thức trong việc đảm bảo an toàn cho các thông tin đƣợc truyền giao qua các phƣơng tiện truyền thông nhƣ: nguy cơ sử dụng trái phép và xuyên tạc bất hợp pháp thông tin lƣu chuyển trên mạng. Việc sử dụng một cách bình đẳng, an toàn các dữ liệu đa phƣơng tiện cũng nhƣ cung cấp một cách kịp thời tới nhiều ngƣời dùng cuối và các thiết bị cuối cũng là một vấn đề quan trọng. Hơn nữa, sự phát triển mạnh của các phƣơng tiện kỹ thuật số đã làm cho việc lƣu trữ, sửa đổi và sao chép dữ liệu ngày càng đơn giản, từ đó việc bảo vệ bản quyền và chống xâm phạm trái phép các dữ liệu đa phƣơng tiện (âm thanh, hình ảnh, tài liệu) cũng gặp nhiều khó khăn. Một công nghệ mới ra đời đã phần nào giải quyết đƣợc các khó khăn trên là giấu thông tin trong các nguồn đa phƣơng tiện nhƣ các nguồn âm thanh, hình ảnh, ảnh tĩnh . Mục tiêu của giấu thông tin là làm cho thông tin trở nên vô hình , từ đó khiến ta không thể thấy đƣợc đối tƣợng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC