Luận văn Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của muỗi Aedes Aegypti và mối liên quan đến sốt Dengue/sốt xuất huyết Dengue tại tỉnh Đắc Lắc, (2004-2008)

Đến nay, vẫn chưa có thuốc ñiều trị ñặc hiệu và vắcxin phòng bệnh sốt Dengue/ sốt xuất huyết Dengue, nên việc phòng chốngbệnh chủ yếu dựa vào việc phòng và diệt muỗi truyền bệnh. Vai trò và khảnăng truyền bệnh của một số loài muỗi thuộc giống Aedesmà chủ yếu là Aedes aegyptiñã ñược biết từ lâu, song mỗi vùng, mỗi ñịa phương với những phong tục tập quán và hoạt ñộng của người dân, nhất là ñiều kiện tự nhiên khácnhau ảnh hưởng ñến véc tơ truyền bệnh. Để góp phần trong nghiên cứu ñặc ñiểm dịch tễ học sốt Dengue/ sốt xuất huyết Dengue, nhất là dự báo dịch bệnh ñể chủ ñộng trong phòng chống, ñề tài “Một số ñặc ñiểm sinh thái của muỗi Aedes aegypti và mối liên quan ñến sốt Dengue/ sốt xuất huyết Denguetại tỉnh Đắc Lắc, 2004-2008” ñược triển khai với hai mục tiêu: 1. Mô tả một số ñặc ñiểm sinh thái của muỗi Aedes aegypti tại tỉnh Đắc Lắc. 2. Xác ñịnh mối liên quan của các chỉ số muỗi với sốt Dengue/ sốt xuất huyết Dengue tại tỉnh Đắc Lắc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC