Luận văn Nghiên cứu một số kỹ năng sư phạm của giáo viên mầm non

Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, vì thế Chỉ thị 40- CT/TW ra đời thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước tới đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và xem đây là khâu then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. [4] Trong hệ thống Giáo dục quốc dân, Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn lực con người. Trong quá trình giáo dục con người thì người giáo viên giữ vị trí quan trọng nhất. Đội ngũ giáo viên là lực lượng cốt cán biến các mục tiêu giáo dục thành hiện thực, giữ vai trò quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục. Đội ngũ giáo viên phải được đào tạo một cách hệ thống trong trường sư phạm, nhằm cung cấp cho họ những hiểu biết rộng, linh hoạt, nhạy bén, có chuyên môn sâu, có kỹ năng đáp ứng với công tác giảng dạy theo yêu cầu đổi mới hiện nay của xã hội. Việc đào tạo và bồi dưỡng giáo viên mầm non là nhiệm vụ quan trọng của các trường, khoa sư phạm mầm non. Trong quá trình đào tạo, sinh viên không những được trang bị kiến thức lý luận về khoa học giáo dục mầm non nói chung mà còn được thực hành rèn luyện kỹ năng nghề sư phạm mầm non nói riêng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC