Luận văn Nghiên cứu nuôi vỗ béo cua gạch (Scylla paramamosain) trên bể với các loại thức ăn và mật độ khác nhau

Ba thí nghiệm nuôi nuôi vỗbéo cua gạch (Scylla paramamosain) trên bể với các loại thức ăn và mật độkhác nhau được tiến hành ởHòa Bình -Bạc Liêu. Ởthí nghiệm nuôi vỗcua với các loại thức ăn khác nhau được bốtrí các loại thức ăn gồm cá Rô phi (Oreochromis niloticus), thức ăn viên 35% đạm, Sò voi, Tôm bạc (Metapeneus tenuipes) và Ba khía (Sesarma mederi). Sau 15 ngày nuôi nghiệm thức thức ăn viên cua chết hoàn toàndo cua không ăn thức ăn viên, còn các nghiệm thức khác cua bắt đầu lên gạch đầy. Đến 30 ngày tỷlệsống và tỷlệgạch đầy lần lượt ở các nghiệm thức thức ăn cá rô phi là 75% và 63%; thức ăn sò voi là 100% và 100%; nghiệm thức tôm bạc là 91% và 75%; và thức ăn ba khía là 91% và 73%. Tăng trọng (22,78 - 29,44 g). DWG (0,93 - 1,28 g/ngày), SGR (0,32 -0,54 %/ngày) giữa các nghiệm thức khác nhau không có ý nghĩa thống kê (p>0.05. Chỉ số GSI (6,94 -9,41%). Khối lượng gạch (20,83 - 28,23g) và tỷlệgạch/gan tụy (166,19 -189,24%) của cua sau thí nghiệm ở các nghiệm thức đều khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0.05) so với cua trước thí nghiệm với GSI (1,30%), khối lượng gạch (3,91g) và tỷlệgạch/gan tụy (24,53%). Thí nghiệm nuôi cua với các kích cởlồng khác nhau bốtrí nuôi mỗi con cua trong một lồng với các kích cỡlồng khác nhau (15cm x 20cm x 12cm; 30cm x 20cm x 12cm và 40cm x 30cm x 12cm) sửdụng thức ăn sò voi. Sau 30 ngày nuôi tỷlệ sống (80 -93%) và tỷlệgạch đầy (60 – 93%), tăng trọng cua thu (35-48g), DWG (1,16-1,61g/ngày) giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0.05). Thí nghiệm nuôi với các mật độ khác nhau được bố trí với các mật độ (6 con/m 2 ; 12con/m 2 và 24con/m 2 ) nuôi mỗi con một lồng sửdụng thức ăn sò voi. Sau 30 ngày nuôi tỷlệsống (72 – 78%), tỷlệcua đầy gạch (53 – 67%), tăng trọng (5,71-5,91g), DWG (0,21 – 0,22g/ngày) giữa các nghiệm thứckhác hiệt không có ý nghĩa thống kê (p>0.05).Từkết quảcác nghiên cứu rất có ý nghĩa trong việc xây dựng mô hình nuôi cua gạch trong lồng trên bể. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng cho thấy, việc nuôi cua gạch trên bểxi măng nhìn chung cũng rất tiện lợi trong việc quản lý và chăm sóc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC