Luận văn Nghiên cứu thiết kế mô hình cảnh báo và xử lý một số tình huống cho kho chứa hàng ứng dụng bộ điều khiển PLC

Ngày này với sự phát triển ngày càng cao của khoa học kĩ thuật , các thiết bị điều khiển tự động. các công nghệ cũ đang dần dần được thay thế bằng các công nghệ hiện đại. Các thiết bị công nghệ tiªn tiến với hệ thống điều khiển lập trình như vi điều khiển, vi xử lý, PLC Đang được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, các dây truyền sản xuất. Trong nền cụng nghiệp cụng nghiệp hiện đại có thể nói một trong những tiêu chí đỏnh giỏ sự phỏt triển kinh tế của mỗi quốc gia là mức độ tự động hoỏ quỏ trỡnh sản xuất truớc hết đó là năng suất sản xuất và chất luợng sản phẩm tạo ra. Sự phát triển nhanh chóng của khoa hoc kỹ thuật nhu mỏy tính cụng nghệ thụng tin và những thành tựu về lý thuyết điều khiển tự động đó làm cơ sở và hỗ chợ sự phỏt triển tuơng xứng của lĩnh vực tự động hoỏ. những năm gần đây cùng với sự đòi hỏi của sản xuất cũng nhu sự đảm bảo an toan trong cụng tỏc phòng chay chữa chay thỡ việc ỏp dụng cỏc tiến bộ khoa học kỹ thuật mà đặc biệt là sự tự động hoỏ trong phòng chống chỏy nổ ở nuớc ta đa trở thành một yêu cầu cấp thiêt của nguời dân cũng nhu cỏc doanh nghiệp. Một trong những ứng dụng mà đồ ỏn này thiết kế là :( Tự động điều khiển hệ thống phòng chỏy chữa chỏy, bỏo ngập ,bỏo mua ) Đồ ỏn của em bao gụm 3 chuơng: ChuơngI: Tổng quan về hệ thống phòng chỏy chữa chỏy, chống ngạp , bỏo mua ChuongII: Giới thiệu về PLC ChuơngIII: Thiết kế chuơng trỡnh điều khiển hệ thốn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC