Luận văn Nghiên cứu tuổi thành thục và thử nghiệm sinh sản Lươn đồng (Monopterus albus Zuiew, 1793)

Đềtài gồm 3 thí nghiệm: theo dõi tuổi thành thục của lươn đồng; thử nghiệm sinh sản lươn đồng với nguồn bốmẹkhông được nuôi vỗthành thục và thửnghiệm sinh sản lươn đồng với nguồn bốmẹ được nuôi vỗthành thục. Lươn 5 và 6 tháng tuổi được nuôi trong bể200 lít đểtheo dõi tuổi thành thục. Kết quảcho thấy lươn đồng thành thục ởgiai đoạn 10 tháng tuổi. Hàm lượng vitellines tăng nhanh trong giai đoạn lươn đồng 9-10 tháng tuổi từ 1,67 (µgALP/mg protein) lên 2,72 (µgALP/mg protein). Ởlươn đồng 10 tháng tuổi có tỷlệthành thục là 18,2% và hệsốthành thục cao nhất là 1,04%. Thửnghiệm sinh sản lươn đồng với nguồn bốmẹkhông được nuôi vỗ thành thục gồm 3 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức lập lại 6 lần bao gồm: Nghiệm thức (1): đối chứng, (2): tiêm HCG, (3): tiêm LHRH-a. Lươn được bố trí vào bểxanh 500 lít, có mô đất và lục bình làm giá thể, mỗi bểbốtrí 1 cặp lươn bốmẹ. Kết quảcho thấy tỷlệsinh sản cao nhất ởnghiệm thức 3 (50%), nghiệm thức đối chứng và HCG đều ởmức 33,3%. Thời gian tái sinh sản của lươn đồng trung bình là 11,2 ngày (nghiệm thức 1). Tỷsuất lợi nhuận của thí nghiệm 2 là -0,51. Ởthửnghiệm sinh sản lươn đồng với nguồn bốmẹ được nuôi vỗthành thục, nguồn lươn được nuôi vỗ4 tuần, tiêm HCG vào đầu mỗi tuần đểkích thích lươn thành thục. Sau đó bốtrí tương tựthí nghiệm 2. Kết quảcho thấy tỷ lệ sinh sản cao nhất ở nghiệm thức 2 (83,3%), tiếp theo là nghiệm thức 3 (66,7%) và thấp nhất là nghiệm thức đối chứng (50%). Thời gian tái sinh sản của lươn đồng trung bình từ10,6-13,9 ngày, thấp nhất là 3 ngày. Tỷsuất lợi nhuận của thí nghiệm 3 là 3,4.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC