Luận văn Nghiên cứu ứng dụng bê tông tự chèn trong kết cấu xây dựng sử dụng vật liệu địa phương

Hiện nay, ởViệt Nam nhiều công trình xây dựng lớn có kết cấu mới ñang ñược thiết kếvà thi công xây dựng. Việc thiết kếcác công trình này ñã ñưa ra nhiều dạng kết cấu có khảnăng vượt nhịp lớn, kích thước tiết diện thanh mảnh, mật ñộcốt thép dày, dẫn ñến việc ñổ, ñầm bêtông khi thi công rất khó hoặc không thực hiện ñược. Nếu bêtông không ñủ ñiều kiện ñểcó thể ñổtheo phương pháp thông thường hoặc không ñược ñầm chặt sẽ dẫn tới rỗng, rỗ cấu kiện, làm cường ñộ bêtông không ñảm bảo theo nhưthiết kế. Một trong những vấn ñềkỹthuật cũng cần quan tâm giải quyết là công nghệthi công bêtông chất lượng cao, ñặc biệt cho một sốbộ phận kết cấu có ñặc ñiểm chịu lực phức tạp, chịu ứng suất cục bộlớn. Tại các vịtrí này yêu cầu bêtông có cường ñộchịu nén cũng nhưchịu kéo lớn. Mặt khác, tại những vịtrí trên cao, sàn công tác chật hẹp thì việc bơm bêtông lên cao cũng như ñầm bêtông ñều có những yêu cầu ñặc biệt khó khăn. Hơn nữa, một số công trình xây dựng sau một thời gian khai thác sửdụng, kết cấu bị ăn mòn bởi môi trường và các tác nhân khác cần phải gia cố, sửa chữa, kết cấu có mặt cắt ngang hẹp, chiều dài lớn, cốt thép khá dày nếu dùng bêtông truyền thống thì công tác ñổ, ñầm bêtông ñảm bảo yêu cầu là rất khó khăn, tốn nhiều công sức, ñôi khi không thểthực hiện ñược.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC