Luận văn Nghiên cứu ứng dụng khai phá dữ liệu trong phân tích số liệu dân cư

Trong vài thập niên gần ñây, cùng với sựthay ñổi và phát triển không ngừng của ngành công nghệ thông tin, luồng thông tin ñược chuyển tải mau lẹ ñến chóng mặt, ước tính cứkhoảng 20 tháng lượng thông tin trên thế giới lại tăng gấp ñôi. Những người ra quyết ñịnh trong các tổchức tài chính, thương mại, khoa học không muốn bỏ sót bất cứthông tin nào, họthu thập, lưu trữtất cảmọi thông tin vì cho rằng trong nó ẩn chứa những giá trịnhất ñịnh nào ñó. Hiện nay lượng dữliệu mà con người thu thập và lưu trữtrong các kho dữliệu là rất lớn, những kỹthuật truyền thống không ñủkhả năng làm việc với dữliệu thô, không thểphân tích bằng tay vì phải tốn rất nhiều thời gian ñểkhám phá ra thông tin có ích, phần lớn dữ liệu chưa bao giờ ñược phân tích như nhận ñịnh của Usama Fayyad:“Hố sâu khả năng sinh ra dữ liệu và khả năng sử dụng dữ liệu”. Giải pháp duy nhất giúp phân tích tự ñộng khối lượng dữliệu lớn ñó là kỹ thuật phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu (KDD - Knowledge Discovery and Data Mining). Kỹthuật phát hiện tri thức và khai phá dữliệu ñã và ñang ñược nghiên cứu ứng dụng rộng trên toàn thếgiới, với kỹthuật KDD, tác giảmuốn nghiên cứu ứng dụng trong phân tích sốliệu dân cư ởViệt Nam ñểphát hiện những tri thức vềtăng trưởng dân số

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC