Luận văn Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán mike 11 mô phỏng đánh giá chất lượng nước hạlưu sông đồng nai đoạn chảy qua thành phốbiên hoà theo qui hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 của tỉnh Đồng Nai

Một trong những vấn ñề cấp thiết của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng là cần phải quan tâm giải quyết ô nhiểm môi trường; ñặc biệt là nguồn nước ngọt ngày càng cạn kiệt và ô nhiểm nguồn nước ngày càng trầm trọng. Chất lượng nước ở sông, hồ bị giảm do tác ñộng bởi các nguồn nước thải dân sinh và công nghiệp. Sựgia tăng dân sốkết hợp với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, nhu cầu sửdụng nước càng cao, do ñó lượng nước thải vào sông suối quá lớn so với lưu lượng dòng chảy của sông và con sông sẽbịô nhiễm trên một ñoạn dài kểtừ ñiểm thải; dẫn ñến các nguồn nước ngọt bịô nhiễm gây không ít khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, du lịch của người dân. Do ñó, ñánh giá chất lượng nước là một trong những vấn ñề ñược quan tâm hàng ñầu ởhầu hết các quốc gia trên thếgiới. Quá trình nghiên cứu chất lượng nước trên thế giới ñã ñạt ñược nhiều thành tựu to lớn, nhờ sự phát triển của tin học nên có nhiều mô hình toán, tính toán rất hiệu quả

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC