Luận văn Nghiên cứu ứng dụng phần mềm labview trong thí nghiệm động cơ đốt trong

Trong tình hình hiện nay, với trọng tâm là ñổi mới giáo dục Đại học, nhiều trường Đại học, Cao ñẳng ñang bắt ñầu cải tiến các trang thiết bịphòng thí nghiệm với mục tiêu là tăng cơhội tiếp cận của sinh viên với các vấn ñề thực tiễn. Trong quá trình học tập nghiên cứu ñược thực hiện tại các phòng thí nghiệm, với các thiết bị thí nghiệm cũ ñã lạc hậu thì không ñáp ứng ñủ yêu cầu của người học, nếu trang bị ñồng bộ, hiện ñại thì chi phí quá cao. Do ñó, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong các phòng thí nghiệm nói chung và ngành Kỹ thuật ñộng cơ nhiệt nói riêng, có thể giúp cho người học có thể mô phỏng quá trình thí nghiệm của mình trên máy tính cá nhân của mình với những thông số ñầu vào cho trước và kết quảphân tích nhanh, chính xác nhất. Bên cạnh ñó, làm thí nghiệm ñểnghiên cứu hoàn thiện ñộng cơ ñốt trong nhằm làm tăng công suất, tiết kiệm nhiên liệu ñạt hiệu quả kinh tế- kỹthuật, giảm thiểu ô nhiễm môi trường ñã trởthành mục tiêu hàng ñầu và các hãng sản xuất ô tô hiện nay trên thếgiới. Do ñó nghiên cứu hoàn thiện ñộng cơgiúp người học nắm vững các vần ñề vềthực nghiệm chuyên ngành của mình, từ ñó ñưa ra nhận xét, giải pháp ñểcải thiện ñộng cơ ñược nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC