Luận văn Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở xây dựng hệ thống hỗ trợ đào tạo trực tuyến tại trung tâm phát triển phần mềm

Trong những năm gần ñây, sựphát triển không ngừng của Công nghệthông tin nói chung và Internet nói riêng ñã mang lại những thay ñổi ñáng kểtrong cuộc sống. Internet ñã thật sựlà môi trường thông tin liên kết mọi người trên toàn thếgiới gần lại với nhau, cùng chia sẻ những vấn ñềmang tính toàn xã hội. Tận dụng môi trường Internet, xu hướng phát triển của các phần mềm hiện nay là xây dựng các ứng dụng có khảnăng chia sẻcao, vận hành không phụthuộc vào vịtrí ñịa lý cũng nhưhệ ñiều hành; tạo ñiều kiện cho mọi người có thểtrao ñổi, tìm kiếm thông tin, học tập một cách dễdàng và thuận tiện. Thực tếcho thấy việc giảng dạy ởcác trường, cũng nhưviệc học tập của người học ñang gặp nhiều khó khăn. Việc xây dựng một mô hình giảng dạy, ñào tạo trên Internet với việc ứng dụng mã nguồn mở là thật sựcần thiết, nó sẽgiúp cho người học giảm thiểu ñược những khó khăn trong quá trình học tập cũng nhưtrong quá trình giảng dạy, từ ñó nâng cao chất lượng dạy học ở các trường. ELearning là một trong những giải pháp ñó. Khái niệm ELearning ra ñời ñã ñánh dấu bước ngoặt mới trong việc áp dụng công nghệthông tin và truyền thông vào lĩnh vực giáo dục và ñào tạo. Đây là một trong những ứng dụng ñiển hình dựa trên Web và Internet. Hệthống này có thể ñược coi là một giải pháp tổng thểdùng các công nghệmáy tính ñểquản lý: học sinh, giảng dạy theo yêu cầu (Lecture On Demand-LOD), các lớp học ñược tổchức theo lịch trình ñồng bộ, lớp học qua vệtinh, các phòng lab ña phương tiện - 4 - hỗtrợthiết kếbài giảng, thưviện ñiện tử, nhóm học tập (Groupwave) cho phép trao ñổi thông tin giữa các học sinh, giữa học sinh với giáo viên và giữa các giáo viên với nhau. Lúc này việc học không chỉbó cụm cho học sinh, sinh viên ởcác trường học mà dành cho tất cảmọi người, không kể tuổi tác, không có ñiều kiện trực tiếp ñến trường, Đây chính là chất xúc tác ñang làm thay ñổi toàn bộmô hình học tập trong thếkỉnày – cho học sinh, sinh viên, viên chức và cho nhiều loại ñối tượng tiềm năng khác nhưbác sĩ, y tá và giáo viên- thực tếlà cho bất cứai mong muốn ñược học tập dù dưới hình thức chính thống hay không chính thống.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC