Luận văn Nghiên cứu ứng dụng relevantcodes để xây dựng framework trong kiểm thử tự động

Kiểm thử tự ñộng (KTTĐ) là một lĩnh vực nhằm thu hút ñược lợi ích tối ña với nỗlực tối thiểu ñối với các công việc lặp ñi lặp lại. Lợi ích tối ña ở ñây chính là khảnăng gia tăng hiệu quảcác nguồn nhân lực, gia tăng ñộ bao phủ của việc kiểm thử, nâng cao chất lượng và ñộtin cậy của phần mềm. KTTĐ ñòi hỏi một phương pháp tiếp cận ñược xác ñịnh, dựa trên một framework toàn diện, ñểtận dụng và ñạt ñược lợi ích tối ña trong giai ñoạn kiểm thửcủa một quy trình sản xuất phần mềm. Một framework KTTĐcó nhiệm vụchính trong việc ñịnh nghĩa các khuôn mẫu diễn ñạt ñược ñúng yêu cầu mong ñợi, tạo ra một cơ chếkiểm tra, kiểm thửphần mềm ứng dụng, thực thi việc kiểm thử và thông báo kết quảkiểm thử. Để ñáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của một quá trình KTTĐ, cần có một hệthống với một khuôn mẫu thống nhất có tính mởrộng cao ñểbắt kịp với các nhu cầu thay ñổi trong quy trình phát triển phần mềm. Framework ñược thiết kế ñể ñáp ứng nhu cầu này, chỉcần xây dựng thêm các mô-ñun vào framework tương ứng với sự thay ñổi của ứng dụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC