Luận văn Nghiên cứu ứng dụng và cải tiến phương pháp thi công topdown công trình trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng

Kểtừsau Đại Hội Đảng lần thứVI ñến nay, ñất nước ta không ngừng phát triển. Việc phát triển ñó ñã làm tốc ñộ ñô thị hóa tăng nhanh, nhu cầu về ñất ñểxây dựng cơsởhạtầng, các công trình công cộng cũng tăng dẫn ñến quỹ ñất ñểxây dựng các công phục vụ khác trong các ñô thịlớn ngày càng giảm. Vì vậy, xu hướng xây dựng các công trình cao tầng có tầng hầm trởnên cần thiết tại các thành phốlớn, ñông dân cư. Việc thi công tầng hầm các công trình này là tương ñối phức tạp, dễgây sụt lún ñối với các công trình xung quanh dẫn ñến làm ảnh hưởng chất lượng và tiến ñộ trong việc thi công tầng hầm công trình. Do ñó, vấn ñềcần ñặt ra là chúng ta nên lựa chọn một giải pháp thi công ñối với tầng hầm một cách hợp lý, phù hợp với ñịa ñiểm và ñiều kiện ñịa chất khác nhau của từng công trình sao cho vừa ñảm bảo chất lượng vừa ñảm bảo tiến ñộthi công công trình và không làm ảnh hưởng ñến các công trình xung quanh. Trên cơsở ñó, việc nghiên cứu ứng dụng và cải tiến phương pháp thi công topdown ñối với thi công tầng hầm công trình Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng là việc làm cần thiết

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC