Luận văn Nghiên cứu ứng dụng web service xây dựng hệthống một cửa điện tử

Trong nhiều năm nay, cải cách hành chính nổi lên thành một vấn ñề b ức xúc. Ở nhi ều cơ quan nhà n ước, những thủ t ục hành chính (TTHC) rườm rà, những quy trình không rõ ràng, không minh bạch và phong cách làm việc của cơquan nhà nước không ñược cải thiện ñã làm lãng phí rất nhiều thì giờ, tiền bạc, công sức của công dân và cán bộcông chức. Để ñáp ứng các yêu cầu trên có nhiều giải pháp khác nhau, trong ñó dịch vụ web (web service) một công nghệ ñang ñược phát triển và có nhiều ứng dụng hiện nay, có thể ñáp ứng tốt các yêu cầu trên. Dịch vụWeb (Web Service) ñược coi là một công nghệmang ñến cuộc cách mạng trong cách thức hoạt ñộng của các dịch vụB2B (Business to Business) và B2C (Business to Customer). Dịch vụWeb dựa trên việc cung cấp các phương thức theo chuẩn trong việc truy nhập ñối với hệthống ñóng gói và hệ thống kếthừa. Các phần mềm ñược viết bởi những ngôn ngữlập trình khác nhau và chạy trên những nền tảng khác nhau có thểsử dụng dịch vụWeb ñểchuyển ñổi dữliệu thông qua mạng Internet theo cách giao tiếp tương tựbên trong một máy tính. Công nghệ xây dựng dịch vụWeb không phải là các công nghệmới, mà là sự kết hợp với các công nghệ ñã có như XML, SOAP, WSDL, UDDI Với sựphát triển và lớn mạnh của Internet, dịch vụWeb thật sựlà một công nghệ ñáng ñược quan tâm ñểgiảm chi phí và ñộphức tạp trong tích hợp và phát triển hệthống

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC