Luận văn Nghiên cứu và đề xuất giải pháp tích hợp các cơ sở dữ liệu phân tán trên môi trường Internet

Sự phát triển của công nghệ thông tin và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực của đời sống, kinh tế xã hội trong nhiều năm qua cũng đồng nghĩa với lƣợng dữ liệu đã đƣợc các cơ quan thu thập và lƣu trữ ngày một tích lũy nhiều lên. Trong khi khối lƣợng dữ liệu ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt và phân tán khắp nơi thì mỗi hệ thống chỉ cần một số thông tin, dữ liệu nhất định phù hợp với yêu cầu riêng của hệ thống đó và trong nhiều trƣờng hợp để xây dựng một hệ thống cần đến thông tin, dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Xuất phát từ thực tế đó dẫn đến yêu cầu phải có phƣơng pháp tích hợp thông tin, dữ liệu từ các nguồn khác nhau để có thể sử dụng tối ƣu thông tin, dữ liệu cần thiết và quan trọng là có thể sử dụng thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau. Xuất phát từ vấn đề nêu trên em chọn đề tài: “ Nghiên cứu và đề xuất giải pháp tích hợp các CSDL phân tán trên môi trƣờng Internet.” với mục đích là xây dựng giải pháp tích hợp dữ liệu giúp ích trong công tác quản lý dữ liệu phục vụ các lĩnh vực quản lý. Đồ án đƣợc chia thành ba chƣơng chính: Chƣơng 1: Trình bày về các khía cạnh của tích hợp dữ liệu một cách tồng quan nhất, các phƣơng pháp tích hợp dữ liệu Chƣơng 2: Trình bày các giải pháp tích hợp dữ liệu. Chƣơng 3: Thử nghiệm tích hợp dữ liệu về các cầu trên quốc lộ. Cuối cùng, phần kết luận trình bày một số kết quả đạt đƣợc và những hạn chế của đồ án.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC