Luận văn Nghiên cứu và tối ưu hoá chất lượng dịch vụ mạng truyền số liệu của ngân hàng

Trong tình hình cạnh tranh ngày càng phức tạp và gay gắt trên thị trường, mỗi ngân hàng phải cấp thiết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụcủa mình ñểphục vụkhách hàng tốt hơn. Dịch vụ ở ñây, bao gồm nhiều loại hình dịch vụ, nhiều tiện ích hỗtrợkhách hàng trên khắp mạng lưới của ngân hàng. Và ñiều ñơn giản có thểnhận thấy, ñi kèm với tất cả các nổ lực này, công nghệ thông tin cũng phải ñược hoàn thiện. Công nghệ càng hiện ñại, loại hình dịch vụ càng tốt, sức cạnh tranh càng mạnh, càng ñáp ứng ñược tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Nhưchúng ta ñã biết, vào mỗi dịp lễtết, tất cảhệthống mạng lưới ATM của ngân hàng ñều rơi vào tình trạng nghẽn mạng toàn hệ thống, gây rất nhiều sựbực bội cho khách hàng do không thểrút tiền tại bất kỳmột máy ATM nào trong khu vực. Vấn ñề ñược ñặt ra, tại sao ngân hàng không nâng cao tốc ñộ ñường truyền trong các thời ñiểm nghẽn mạng. Đơn giản, chi phí nâng cấp kênh truyền cao hơn nhiều so với hiệu quảkinh doanh do hình thức này ñem lại nên cần một giải pháp sao cho vẫn tốc ñộkênh truyền không ñổi, vẫn các loại dữliệu ñó nhưng dữliệu của ATM sẽ ñược ưu tiên chuyển ñến ñích trước so với các dữliệu khác trong trường hợp nghẽn xảy ra. Tương tự, các dữliệu cần thiết khác cũng sẽ ñược ưu tiên hơn so với các dữliệu còn lại trong mạng. Vấn ñềtầm quan trọng của mỗi loại dữliệu trong một mạng phụ thuộc vào nhu cầu thực sựhoặc ñánh giá chủquan của người sửdụng. Vì vậy, nghiên cứu ưu tiên cho dữliệu ñược truyền ñi thông suốt qua mạng trong thời gian xảy ra tắc nghẽn có tầm quan trọng cần phải ñưa ra và áp dụng vào thực tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC