Luận văn Nghiên cứu xây dựng các biện pháp phòng chống cháy rừng tại rừng trồng thông ba lá (pinus kesia r) ở huyện lăk - Tỉnh Đăk Lăk

Những công trình nghiên cứu về dự báo cháy rừng ñã ñược một số nhà khoa học tiến hành từ những năm ñầu của thế kỷ XX tại các nước có nền kinh tế và lâm nghiệp phát triển như Mỹ, Thụy Điển, Australia, Pháp, Canada, Nga, Đức Ở những nước này, việc xác ñịnh mức ñộ nguy hiểm của cháy rừng từng ngày ñã trở thành một phương thức quản lýcháy rừng không thể thiếu ñược [5]. Tùy ở mỗi nước, trong những giai ñoạn cụ thể có những phương pháp và hệ thống cháy rừng khác nhau, song nhìn chung các hệ thống và phương pháp này ñều dựa trên cơ sở mối quan hệ giữa các yếu tố khí tượng với nguồn vật liệu cháy hoặc quan hệ giữa các yếu tố khí tượng với khả năng phát sinh cháy rừng thông qua số vụ cháy rừng xảy ra trong nhiều năm liên tục. Ở Mỹ, từ năm 1914, E.A. Beal và C.B. Show ñã nghiên cứu và xác ñịnh khả năng cháy rừng thông qua việc xác ñịnh ñộ ẩm của lớp thảm mục. Các tác giả ñã nhận ñịnh rằng ñộ ẩm của lớp thảm mục thể hiện mức ñộ khô hạn của rừng. Độ khô hạn càng cao, khả năng xuất hiện cháy rừng càng dễ xảy ra,[5],[31]. Tiếp sau ñó, nhiều nhà khoa học khác ñã nghiên cứuvà ñưa ra những thang cấp và mức ñộ nguy hiểm của cháy rừng trên cơsở quan sát mức ñộ ẩm ướt của lớp thảm mục rừng và tiến hành thí nghiệm ñể ñánh giá khả năng bắt lửa của nó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC