Luận văn Nghiên cứu xây dựng chương trình nhận dạng tập từ hạn chế Tiếng Việt trong môi trường nhiễu

Cơ sở của xử lý tín hiệu chính là bƣớc đầu của quá trình nhận dạng tiếng nói, khi bạn nói một từ máy sẽ thu giọng của bạn, tiếng nói sẽ đƣợc biểu diễn dƣới dạng tín hiệu, qua quá trình xử lý tín hiệu, tiếng nói đầu vào sẽ đƣợc đối chiếu với tập mẫu mà máy đã đƣợc học sẵn để đƣa ra kết quả. Dƣới đây chính là một sô cách nhìn tổng quan về tín hiệu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC