Luận văn Nghiên cứu, xây dựng hệ thống điều khiển cần trục 5 tấn bằng PLC ở TCT Công nghiệp Tàu Thủy Phà Rừng

Ở nƣớc ta với địa hình có bờ biển dài và nhiều sông lớn, từ lâu ngành vận tải thuỷ đã hình thành, phát triển và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Theo đó ngành công nghiệp đóng tàu cũng ngày càng đƣợc quan tâm đầu tƣ phát triển, để đáp ứng nhu cầu trong nƣớc và hội nhập với thế giới. Trong các công ty đóng tàu, nhóm thiết bị cần trục cầu trục có vị trí rất quan trọng, góp phần lớn vào việc quyết định năng suất và hiệu quả kinh tế của công ty. Cùng với sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật, nhóm thiết bị này cũng ngày càng đƣợc hoàn thiện. Đặc biệt các thiết bị nhập khẩu từ nƣớc ngoài có nhiều tính năng ƣu việt, đáp ứng tốt những yêu cầu vận hành nhƣ đáp ứng đủ công suất, mức độ tự động hoá cao, vận hành an toàn hiệu quả Vì vậy, việc nghiên cứu thiết kế chƣơng trình điều khiển bằng PLC cho cần trục là rất cần thiết, giúp cho ta hiểu sâu và khai thác tối ƣu năng suất thiết bị. Ngoài ra còn có thể đƣa ra những cải tiến, những giải pháp kỹ thuật hợp lý nhằm hoàn thiện nhóm thiết bị cần trục , phục vụ tốt hơn cho sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau 4 năm học tập tại trƣờng ĐHDL Hải Phòng,đƣợc sự tin tƣởng động viên của thầy cô trong khóa Điện - Điện Tử và sự giúp đỡ của các bạn sinh viên lớp ĐC1201 em đã tiến hành thực hiện đề tài tốt nghiệp “Nghiên cứu ,xây dựng hệ thống điều khiển cần trục 5 tấn bằng PLC ở TCT Công nghiệp Tàu Thủy Phà Rừng” do thầy giáo Thạc Sỹ Nguyễn Trọng Thắng hƣớng dẫn. Đồ án gồm các chƣơng sau: Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ NHÓM CẦN TRỤC Ở TỔNG CÔNG TY CNTT PHÀ RỪNG Chƣơng 2: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC