Luận văn Những giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

1. Tính cấp thiết của đềtài. Trong xu thếtoàn cầu hóa với nhiều thời cơvà thách thức đan xen, đểcó thểvượt qua các rào cản, khó khăn của quá trình hội nhập, các ngân hàng thương mại đã và đang không ngừng nâng cao năng lực quản lý điều hành, chủ động mởrộng quy mô hoạt động, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ, nhằm nâng cao hiệu quảkinh doanh cho đơn vị. Một trong những lĩnh vực kinh doanh vừa đem lại nguồn thu nhập đáng kểcho ngân hàng vừa mang lại hiệu quảchung cho toàn xã hội, đó chính là dịch vụphát hành và thanh toán thẻ. Xét vềphương diện tổng thể, hoạt động thanh toán thẻcó vai trò vô cùng to lớn đối với việc giúp cho người dân tiếp cận các phương tiện thanh toán văn minh hiện đại của thếgiới, góp phần nâng cao đời sống cộng đồng dân cư, nâng cao đời sống xã hội. Xét vềphương diện cụthể, hoạt động thanh toán thẻkhông chỉgóp phần quan trọng trong việc tạo nên hiệu quảhoạt động kinh doanh tại mỗi ngân hàng thương mại mà còn là một mắc xích quan trọng thúc đẩy các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng phát triển. Thẻlà một phương tiện thanh toán văn minh hiện đại, gắn liền với công nghệ. Nó ra đời trên cơsở ứng dụng khoa học kỹthuật và công nghệ. Hiện nay, chúng ta đang sống trong một thếkỷcủa công nghệhiện đại, khi nền công nghệhiện đại càng phát triển thì rủi ro do sửdụng, lợi dụng công nghệ để đánh cắp tiền từthẻ đang là một thách thức lớn cho cả đơn vịphát hành thẻ và chủthẻ. Các rủi ro trong hoạt động kinh doanh dịch vụthẻngày càng đa dạng và phức tạp. Nó làm suy giảm hiệu quảkinh doanh, ảnh hưởng uy tín và thương hiệu của đơn vịphát hành thẻ. Vì vậy, việc nghiên cứu đểtìm ra các giải pháp đồng bộ, hữu hiệu và khảthi đểngăn chặn, hạn chếrủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ đã và đang trởthành vấn đềbức xúc, cảvềphương diện lý luận và thực tiễn. Xuất phát từthực tiễn nêu trên, tôi chọn đềtài “Những giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻtại các ngân hàng thương mại Việt Nam” cho luận văn thạc sĩkinh tếcủa mình. 2. Mục đích nghiên cứu. Nhằm góp phần thiết thực trong việc hình thành một sản phẩm khoa học có giá trịlý luận và thực tiễn vềhạn chếrủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Hệthống hoá, phân tích, thống kê một cách logic thực trạng của hoạt động dịch vụthẻtại ngân hàng thương mại đểcó cơsở đềxuất giải pháp hạn chếrủi ro trong hoạt động thẻtại ngân hàng thương mại Việt nam. Từthực tiễn phát sinh, đưa ra các bài học kinh nghiệm, đềxuất giải pháp, kiến nghị đểhạn chếtối đa những rủi ro trong hoạt động thanh toán thẻnhằm góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu của các ngân hàng thương mại Việt Nam cũng nhưthúc đẩy hoạt động dịch vụtài chính ngân hàng phát triển an toàn và hiệu quả. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Hoạt động kinh doanh thẻ đa dạng, phức tạp, bao gồm nhiều tổchức phát hành trên phạm vi toàn thếgiới, trong giới hạn đềtài, luận văn tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đềliên quan đến tình hình phát hành, sử dụng thẻthanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua. Phạm vi nghiên cứu gồm các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động kinh doanh thẻnói chung và các hoạt động kinh doanh dịch vụthẻcủa các ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng. 4. Phương pháp nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu chủyếu là phương pháp thống kê, phân tích và tổng hợp: Tiếp cận thực tế, thu thập thông tin, đối chiếu, phân tích, đánh giá, đồng thời vận dụng kiến thức của các môn học vềtài chính ngân hàng và những kinh nghiệm thực tiễn làm việc trên lĩnh vực dịch vụthẻngân hàng để giải quyết những vấn đề đặt ra trong đềtài. 5. Kết cấu luận văn. Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu trong ba chương: Chương 1: Tổng quan vềthẻvà rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ Chương 2: Thực trang rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻtại các ngân hàng thuơng mại Việt Nam. Chương 3: Những giải pháp hạn chếrủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻtại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC