Luận văn Những kết luận rút ra từ thực trạng sản xuất và xuất khẩu thuỷ sản

Chúng ta biết, từ "thuỷ sản" xuất hiện từ lâu, từ khi ông cha ta mới sinh ra chưa bi ết là cái gì, nh ưng nó có th ể đánh b ắt giúp con ng ư ời tồn t ại, dù d ư ới hình thức này hay hình thức khác. Ngày nay, nguồn thuỷ sản có vai trò r ất quan trọng, k hông nh ững phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong nư ớc, mà chúng ta còn áp dụng công nghệ hiện đ ại đ ể chế biến xuất khẩu sang th ị tr ư ờng thế giới. Vì vậy, thuỷ sản có vai trò quan trọng trong phát tri ển kinh tế - xã h ội, nhất là trong đi ều kiện n ư ớc ta có đi ều ki ện tự nhiên phát tri ển thuỷ sản xuất khẩu, thúc đ ẩy ngành khác phát triển, tạo đ ộng l ực phát triển kinh tế đ ất n ư ớc

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC