Luận văn Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, đã góp phần làm cho con người có thể quản lý công việc có hiệu quả, nhanh chóng, cung cấp thông tin kịp thời và đáng tin cậy. Kế toán là một bộ phận quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hệ thống thông tin kế toán cung cấp thông tin kế toán cho nhà quản lý các cấp trong doanh nghiệp, hội đồng quản trị và những người sử dụng bên ngoài doanh nghiệp để họ ra quyết định phù hợp. Hệ thống thông tin kế toán có hiệu quả sẽ cung cấp thông tin kế toán có chất lượng, giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả, cũng như giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định chính xác. Vì vậy, hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán được quan tâm hàng đầu. Trong bối cảnh Việt Nam đang mở cửa ra thế giới và nhu cầu bức thiết phải hội nhập với kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp cần phải nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức thực hiện công tác kế toán nhằm tạo ra một hệ thống thông tin kế toán hợp lý, được kiểm soát chặt chẽ, cung cấp thông tin trung thực, đáng tin cậy với những kỹ thuật xử lý thông tin kế toán mới, góp phần vào việc gia tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình. Vì lẽ đó, các doanh nghiệp cần phải hiểu và biết được hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp mình cũng như các nhân tố nào tác động mạnh nhất đến hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán. Trên cơ sở đó sẽ giúp cho doanh nghiệp tổ chức hệ thống thông tin kế toán phù hợp và từ đó có thể đưa ra những quyết định chính xác, kịp thời trong giai đoạn hội nhập kinh tế hiện nay. Với những lý do nêu trên, người viết chọn đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của mình là “Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC