Luận văn Những thuận lợi và khó khăn của công ty Dệt May Hà Nội

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta trong thời gian 10 năm trở lại đây đang trên đà phát triển rất mạnh. Sự giao lưu kinh tế với các nước trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới đã tạo điều kiện cho nền kinh tế Việt Nam có cơ hội học hỏi, mở rộng và phát triển thị trường quốc tế. Đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước, ngành công nghiệp Việt Nam giữ một vai trò quan trọng, là ngành mũi nhọn được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, Đại hội Đảng VI đã khẳng định “Chúng ta phải Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước”. Công nghiệp Dệt-May là ngành có ý nghĩa trọng tâm trong giai đoạn chuyển đổi của Việt Nam từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, từ một hệ thống kinh tế chủ yếu dựa vào các doanh nghiệp Nhà nước sang một hệ thống mà các doanh nghiệp được đối xử bình đẳng hơn, không phân biệt hình thức sở hữu, không phân biệt loại hình kinh doanh.Cơ chế thị trường tạo cho các doanh nghiệp một sân chơi bình đẳng, hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật, tự hạch toán lỗ lãi, tạo ra lợi nhuận chính đáng, đóng góp vào ngân sách Nhà nước, từng bước nâng cao mức sống dân cư, góp phần thực hiện mục tiêu toàn Đảng, toàn dân ta : “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh “. Trong thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá đất nước, Dệt-May là một bộ phận cấu thành quan trọng trong chính sách hướng vào xuất khẩu của Đảng và Nhà nước ta và một cách chung hơn trong các nỗ lực của Việt Nam để hoà nhập vào nền kinh tế thế giới. Công nghiệp Dệt-May tất yếu là một trong những ngành chế tác xuất khẩu trong giai đoạn đầu phát triển của đất nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC