Luận văn Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng đặc điểm, nguyên lý làm việc, quy trình tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa hệ thống nhiên liệu, hệ thống khởi động động cơ

Nhằm nângcao kiến thức và áp dụng khoa học v ào lĩnh vực nghi ên cứu, nằm trong m ục tiêu đào tạo cho sinh viên ngành cơ khí Đ ộng lực tàu thuyền của trường đại học Nha Trang v à góp phần làm phong phú thêm các bài gi ảng về động cơ nhất là động cơdiesel. Em được nhận đề tốt nghiệp: Tên đề tài: Phân tích cơ s ở lý thuyết v à mô ph ỏng đặc điểm, nguy ên lý làm vi ệc, quy tr ình tháo l ắp, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa hệ thống nhi ên liệu, hệ thống khởi động động cơ Mục tiêu đề tài: Phân tích cơ s ở lý thuyết và mô ph ỏng đặc điểm, nguy ên lý làm việc, quy trình tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel, hệ thống khởi động điện động cơ diesel. Nội dung: 1. Tổng quan về hệ thống phục vụ động cơ. 2. Quytrình tháo lắp, kiểm tra,điều chỉnh sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel, hệ thống khởi động điện. 3. Mô phỏng đặc điểm, nguy ên lý làm vi ệc, quy trình tháo l ắp, điều chỉnh, sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel, hệ thống khởi động điện động cơ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC