Luận văn Phân tích cơ sở lý thuyết xác định hiệu suất, suất tiêu hao nhiên liệu động cơ điêzen

Ngày nay trên th ế giới khoa học v à công ngh ệ phát triển rất mạnh mẽ. Định h ướng phát triển của n ước ta đến năm 2020 c ơ bản trở th ành nước công nghiệp. Với y êu c ầu cấp bác h hi ện nay l à ph ải phát triển nhanh chóng các trang thi ết bị máy móc hiện đại để phục vụ cho phát triển kinh tế. B ên c ạnh việc phát triển thiết bị m áy móc đảm bảo đ ược chất lượng và năng su ất để phát triển sản xuất, th ì cần phải có trang thiết bị máy móc đ ể bảo vệ môi trường, để đảm bảo cho đất n ước phát triển ổn định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC