Luận văn Phân tích hiệu sản xuất lúa 2 vụ của nông hộ ở xã phong nẫm huyện giồng trôm tỉnh Bến Tre

Ngày nay, tuy công nghiệp và dịch vụ đã phát triển và dần dần chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nền kinh tế nhưng ngành nông nghiệp vẫn là chủ đạo. Xuất phát từ thực tế đó, tôi quyết định chọn đề tài: “Phân tích hiệu quả sản xuất lúa 2 vụ của các nông hộ xã Phong Nẫm huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre” để thấy tính hiệu quả sản xuất cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất, lợi nhuận của nông hộ trên địa bàn. Một mặt giúp tôi hiểu rõ hơn về những điều kiện tự nhiên của vùng cũng như về mặt sản xuất của người dân đã mang lại hiệu quả sản xuất như thế nào cho gia đình cũng như mang hiệu quả kinh tế cho vùng. 2. Mục tiêu nghiên cứu: - Phân tích các yếu tố đầu vào, đầu ra của quá trình sản xuất lúa, chi phí, lợi nhuận, rủi ro, cơ hội trong quá trình sản xuất lúa ở địa phương. Đề xuất giải pháp *Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu +Số liệu thứ cấp: Niên giám thống kê huyện Giồng Trôm năm 2007 +Số liệu sơ cấp: Được phỏng vấn trực tiếp người nông dân. - Phương pháp phân tích số liệu Số liệu nhập trên phần mềm Excel, được xử lý bằng phần mềm SATA. Các phương pháp phân tích được sử dụng trong bài viết bao gồm: Phân tích thống kê mô tả, phân tích hồi qui tương quan, phân tích so sán

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC