Luận văn Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại Hà Thanh

Theo quan điểm hiện đại, mỗi doanh nghiệp cần được xem như một tế bào sống cấu thành nên toàn bộ nền kinh tế. Tế bào đó cần có quá trình trao đổi chất với môi trường bên ngoài thì mới tồn tại và phát triển được. Vốn chính là đối tượng của quá trình trao đổi đó, nếu thiếu hụt doanh nghiệp sẽ mất khả năng thanh toán không đảm bảo cho sự sống cho doanh nghiệp. Hay nói cách khác vốn là điều kiện tồn tại và phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào. Trong cơ chế cũ các doanh nghiệp nhà nước được bao cấp hoàn toàn về vốn nhưng khi chuyển sang cơ chế thị trường các doanh nghiệp hoàn toàn phải tự chủ về tài chính và chịu trách nhiệm về các hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy vấn đề quản lý và sử dụng vốn trong doanh nghiệp vô cùng quan trọng. Vốn lưu động là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh, nó tham gia vào hầu hết các giai đoạn của chu kỳ sản xuất kinh doanh. Do đó hiệu quả sử dụng vốn lưu động có tác động mạnh mẽ tới khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, do vậy việc phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là cơ sở giúp doanh nghiệp vạch ra kế hoạch quản lý và sử dụng vốn một cách hiệu quả, đánh giá được thế mạnh, thế yếu của mình để phát huy hay khắc phục. Xuất phát từ những ý nghĩa đó, với những kiến thức được trang bị ở nhà trường và qua thực tế tại Công ty TNHH TM Hà Thanh em đã quyết định chọn đề tài: “ Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH TM Hà Thanh” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. Luận văn gồm ba chương: Chương I: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. Chương II: Phân tích thực trạng tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH TM Hà Thanh. Chương III: Một số nhận xét và các ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH TM Hà Thanh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC