Luận văn Phân tích tình hình tài chính của công ty HAVISHOES

(Bản scan) Mục tiêu nghiên cứu: Nhằm làm rõ thực trạng tài chính tại doanh nghiệp, để từ đó chỉ ra những điểm mạnh cũng như điểm yếu của công ty. Để từ đó giúp doanh nghiệp nhìn thấy trước những biến động tình hình tài chính trong tương lai của mình mà có biện pháp đối phó thích hợp. Bao gồm những nội dung cụ thể như sau: - Phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty. - Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. - Lập kế hoạch tài chính cho những năm sau. - Đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC