Luận văn Phát triển công nghiệp hỗ trợ của nhật bản và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Hiện nay, phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam là một đề tài đang có tính thời sự vì tầm quan trọng của nó đối với việc phát triển các ngành công nghiệp. Công nghiệp hỗ trợ có vai trò quan trọng trong việc giảm giá thành sản xuất từ đó nâng cao giá trị sản phẩm, lợi nhuận của doanh nghiệp, làm tăng sức cạnh tranh của nền công nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày một gay gắt.“ Tôi rất ngạc nhiên khi được biết Việt Nam chỉ cung cấp được thùng các tông và tôi đã bị sốc khi nghe nói rằng các doanh nghiệp sản xuất rượu của Nhật Bản còn phải nhập khẩu đến cả chai rượu”. Lời phát biểu của đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam năm 2008 trong cuộc họp đƣợc tổ chức giữa các nhà đầu tƣ và Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã khiến không ít ngƣời phải giật mình về thực trạng yếu kém của công nghiệp hỗ trợ - một trong những ngành công nghiệp xƣơng sống và rất quan trọng đối với nền kinh tế các nƣớc nhƣng lại không giành đƣợc sự quan tâm đầy đủ và thích đáng ở Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC