Luận văn Phát triển hệ thống quản lý dược

Để có thể nhập đƣợc thuốc vừa rẻ, vừa chất lƣợng, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng thuốc của bệnh nhân, trƣớc tiên ngƣời quản lí dƣợc phải thu thập và nhập tất cả các bảng báo giá thuôc từ các nhà cung cấp khác nhau, sau đó tổng hợp thông tin giá cả của các đơn vị cung cấp theo từng loại thuốc. Khi có nhu cầu mua thuốc, dựa vào các thông tin tổng hợp này để quyết đinh mua loại thuốc nào, của nhà cung cấp nào, từ đó lập ra phiếu đăng kí mua thuốc gửi tới đơn vị đó. Hàng kỳ, cán bộ quản lý dƣợc trong bệnh viện cần kiểm kê thuốc sử dụng để biết đƣợc số thuốc tồn và đăng ký mua kịp thời với nhà cung cấp thuốc để có thuốc sử dụng. Ngoài ra các nhân viên còn có nhiệm vụ kiểm tra chất lƣợng thuôc thƣờng xuyên − Nếu loại thuốc nhập đủ chất lƣợng theo yêu cầu thì sẽ đồng ý nhập rồi phân loại thành từng nhóm thuốc để nhập về các kho thuốc lƣu trữ. − Nếu không đủ chất lƣợng thì báo lại cho nhà cung cấp và hoàn trả lại số lƣợng thuốc đã nhập về. − Định kỳ kiểm kê thuốc trong kho và loại đi những thuốc không đảm bảo chất lƣợng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC