Luận văn Phát triển kĩ năng ghi chép của học sinh trung học phổ thông trong giờ đọc hiểu văn bản văn học

Nghị quyết số 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhấn mạnh: “ Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học ”. Theo đó, trong định hướng xây dựng chương trình sau 2015, môn Ngữ văn cần coi trọng mục tiêu hình thành và phát triển năng lực ngữ văn, mà trước hết là năng lực giao tiếp với việc sử dụng thành thạo 4 kỹ năng cơ bản: đọc, viết, nghe, nói, sau đó mới là những kỹ năng khác. Trong những kỹ năng vừa nêu, đọc và viết được coi là những kỹ năng trọng yếu, là sự cụ thể hóa 2 trục: Đọc văn – Làm văn của môn Ngữ văn theo quan điểm tích hợp hiện nay. Kỹ năng đọc ở đây được hiểu là năng lực đọc hiểu văn bản văn học. Kỹ năng viết chính là năng lực tạo lập văn bản của học sinh. Tuy nhiên, không nên hiểu hoạt động viết của HS đơn thuần chỉ là viết những bài làm văn định kỳ theo yêu cầu của chương trình. Hoạt động viết phải được nhìn thấy ở phạm vi rộng hơn. Đó là kĩ năng tạo lập các loại văn bản khác nhau. Ngoài văn bản nghị luận, HS còn phải viết được một lá đơn, một biên bản, một bài cảm nhận về các vấn đề của cuộc sống.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC