Luận văn Phương pháp "Chứng minh không tiết lộ thông tin" và ứng dụng

Ngày nay, công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ, Internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày thì các hoạt động trao đổi thông tin, mua bán, trên mạng Internet diễn ra thƣờng xuyên và ngày phổ biến hơn. Chính vì vậy mà việc bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin đang là nhu cầu cấp thiết. Trƣớc các nhu cầu cấp thiết đó, lý thuyết về mật mã thông tin đã ra đời nhằm đảm bảo tính an toàn dữ liệu tại nơi lƣu trữ cũng nhƣ khi dữ liệu đang đƣợc truyền trên mạng. Khoá luận này gồm có 4 chƣơng với các nội dung: Chƣơng 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Chƣơng 2. PHƢƠNG PHÁP CHỨNG MINH KHÔNG TIẾT LỘ THÔNG TIN Chƣơng 3. ỨNG DỤNG CHỨNG MINH KHÔNG TIẾT LỘ THÔNG TIN Chƣơng 4. THỬ NGHIỆM CHƢƠNG TRÌNH

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC