Luận văn Phương pháp hợp nhất các bản tin có cấu trúc XML

Trên thực tế ngày nay có nhiều loại nhiều công văn và bản tin sử dụng các định dạng riêng của nó. Chúng ta có nhiều phƣơng pháp hợp nhất khác nhau nhƣng việc hợp nhất các bản tin này thành 1 loại bản tin có cấu trúc chung là phƣơng pháp tối ƣu nhất. Phƣơng pháp giúp chúng ta xác định ngay tất cả các thay đổi giữa các bản tin, giúp so sánh, hiểu và kết hợp các tập tin mã nguồn khác nhau một cách dễ dàng, nhanh chóng chính xác. Vì vậy việc hợp nhất các bản tin trở nên cần thiết và quan trọng. Hiện nay phƣơng pháp hợp nhất các bản tin có cấu trúc XML để lƣu trữ và trao đổi thông tin là giải pháp đƣợc đánh giá cao. XML là một chuẩn định dạng dữ liệu cho nhiều ứng dụng, do bản chất đơn giản và tự giải thích của mình và nó độc lập giữa dữ liệu với ứng dụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC