Luận văn Phương trình sóng phi tuyến với một đầu biên chứa số hạng memory

Trong luận văn này, chúng tôi xem xét phương trình sóng phi tuyến với điều kiện biên và điều kiện đầu dưới đây u t u K u u u u f x t x t T tt xx t t             p2 q2  , , 0 1 , 0  (1.1)           0 0, 0, , 1, 0 t x  t u t k t s u s ds u t     (1.2) u x u x u x u x     ,0 , ,0   0 1 t     (1.3) trong đó p q K , 2, , 0    là các hằng số cho trước và , , , , f k u u 0 1 là các hàm cho trước thỏa các điều kiện mà ta sẽ chỉ ra sau. Bài toán (1.1) – (1.3) có nhiều ý nghĩa trong Cơ học mà nhiều nhà Toán học quan tâm nghiên cứu trong thời gian gần đây [3] – [10]. Về mặt toán học, ta có thể nói rằng bài toán (1.1) – (1.3) là sự kết hợp những đặc điểm quan trọng của hai bài báo đã được công bố trước đây [3] và [4]

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC