Luận văn Quan điểm của V.I.Lênin về dân chủ xã hội chủ nghĩa và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Dân chủ bắt nguồn từ chữ Hy Lạp Demokratia", có nghĩa là quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân là chủ thể của quyền lực. Nh-ng nhân dân là một khái niệm mang tính lịch sử cụ thể, chẳng hạn, trong xã hội chiếm nô, ng-ời nô lệ không đ-ợc xem là dân, họ chỉ là những con vật biết nói, không có quyền lực. Nhân dân theo khái niệm dân chủ, tr-ớc hết và chủ yếu là giai cấp thống trị xã hội, nên trong xã hội có giai cấp đối kháng, phần lớn quyền lực tập trung trong tay một số ít ng-ời. Vì thế, dân chủ trở thành mục tiêu đấu tranh của các giai tầng bị áp bức. Trong xã hội có giai cấp, đấu tranh vì dân chủ trở thành một trong những động lực của lịch sử.Từ dân chủ chủ nô đến chuyên chế phong kiến, từ chuyên chế phong kiến đếnDCTS, từ DCTS đến dân chủ vô sản đó là những nấc thang trong tiến trình vận động và phát triển của lịch sử dân chủ. Tiếp tục sự nghiệp của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích đã lãnh đạo Cách mạng Tháng M-ời Nga thắng lợi, đ-a nhân dân lao động b-ớc vào sự nghiệp xây dựng CNXH và xây dựng nền dân chủ XHCN. Trong quá trình đó, V.I.Lênin đã để lại cho các Đảng Cộng sản trên toàn thế giới một di sản lý luận phong phú và rất nhiều chỉ dẫn thực tiễn sâu sắc cho việc xây dựng và phát triển nền dân chủ XHCN. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã nêu lên thành mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng và từng b-ớc tổ chức xây dựng, thực hành dân chủ với những hình thức, b-ớc đi cụ thể. Sự vận dụng đó đã khơi dậy sức mạnhcủa toàn dân, mang lại nhiều thắng lợi to lớn. Nh-ng trong quá trình này, nhất là từ sau khi n-ớc nhà thống nhất, cũng đã có những vấp váp, sai lầm nhất định. Đời sống của nhân dân rất khó khăn, niềm tin vào CNXH và nền dân chủ XHCN suy giảm, đất n-ớc lâm vào khủng hoảng, có lúc trầm trọng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC