Luận văn Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng

Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của ngƣời lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng ra đời trên cơ sở đó dƣới sự chỉ đạo của bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng.bảo hiểm xã hội Hồng Bàng đi vào hoạt động tổ chức trên 10 năm đặt tại 40 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng.Cơ cấu tổ chức quản lý hết sức quy củ với đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trách nhiệm và đƣợc đối tƣợng tham gia tin tƣởng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC