Luận văn Quản lý chất lượng cà phê nhân xô tại công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Hà Lan Việt Nam

1.1.1 Chất lượng a) Khái niệm chất lượng: Chất lượng là mức ñộ tập hợp các ñặc tính vốn có ñáp ứng các yêu cầu, hiểu một cách ñơn giản chất lượng là sự ñáp ứng và thỏa mãn các yêu cầu. b) Các ñặc ñiểm của chất lượng c) Các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng 1.1.2 Quản lý chất lượng a) Khái niệm quản lý chất lượng “Quản lý chất lượng là tập hợp các hoạt ñộng có chức năng quản lý chung, nhằm ñề ra các chính sách, mục tiêu, trách nhiệm vàthực hiện chúng bằng các biện pháp như hhoạch ñịnh chất lượng, kiểm soát chất lượng, ñảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ hệ thống chất lượng”. b) Bản chất và ñặc ñiểm của quản lý chất lượng c) Các nguyên tắc của quản lý chất lượng d) Vai trò của quản lý chất lượng Theo quan ñiểm hiện ñại thì QLCL chính là các hoạt ñộng quản lý có chất lượng. QLCL do ñó giữ một vai trò quan trọng trong ñời sống của nhân dân và sự phát triển của một tổ chức. Đối với nền kinh tế: ñảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ sẽ tiết kiệm ñược lao ñộng cho xã hội, sử dụng hợp lý nguồntài nguyên và các công cụ lao ñộng, ñồng thời tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn. Đối với người tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ: khi sử dụng sản phẩm có chất lượng thì yên tâm hơn về chất lượng sản phẩm và giácả, từ ñó tạo ra uy tín cho doanh nghiệp (tổ chức), mặt khác cũng mang lại cho người tiêu dùng sự gia tăng về giá trị sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC