Luận văn Quản lý công tác đảm bảo chất lượng đào tạo ngành tin học tại trường đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới sẽ tạo ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo của nước ta. Bối cảnh mới tạo cơ hội thuận lợi để giáo dục, đào tạo nước ta tiếp cận với các xu thế mới, tri thức mới, những mô hình giáo dục hiện đại, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, tạo thời cơ để phát triển giáo dục, đào tạo; tạo điều kiện để đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, đổi mới quản lý giáo dục, đào tạo, tiến tới một nền giáo dục, đào tạo tiên tiến, hiện đại đáp ứng nhu cầu của xã hội và từng cá nhân người học. Đảm bảo chất lượng là toàn bộ hoạt động có kế hoạch và có hệ thống, được tiến hành trong hệ thống quản,các đối tượng sẽ thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu chất lượng. Khác với kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng là quá trình xảy ra trước và trong khi thực hiện. Mối quan tâm của nó là phòng chống những sai phạm xảy ra ngay từ bước đầu tiên. Đảm bảo chất lượng là thỏa mãn các tiêu chuẩn kỹ thuật một cách ổn định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC