Luận văn Quản lý hoạt động đào tạo của trường tư thục ngoại ngữ Việt Anh tại thành phố Hồ Chí Minh

Toàn cầu hóa là xu thế tất yếu của thời đại, là đặc điểm kinh tế - xã hội của nhân loại trong thế kỉ XXI. Nước ta đang tiến hành CNH và HĐH, trong xu thế hội nhập với khu vực và thế giới ; nên hiện nay hơn lúc nào hết ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh có vai trò rất quan trọng không thể thiếu đối với sự phát triển của đất nước. Nó không chỉ là một công cụ giao tiếp, một phương tiện thông tin nhạy bén, giúp cho người sử dụng nó tiếp thu các tư tưởng tiên tiến và những thành tựu khoa học, mà còn được nâng lên như vai trò của một năng lực phẩm chất cần thiết trong sự hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam hiện đại, có đủ năng lực cạnh tranh, để tạo lập những mối quan hệ cần thiết có tính quyết định cho sự thành công. Hay nói cách khác, thì ngoại ngữ là phương tiện đặc biệt có giá trị, không thể thiếu được đối với quá trình toàn cầu hoá và hội nhập.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC