Luận văn Quản lý lễ hội truyền thống phủ Quảng cung, xã Yên đồng, huyện Ý yên, tỉnh Nam Định

Lễ hội là loại hình sinh hoạt văn hoá, sản phẩm tinh thần của người dân được hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử. Lễ hội cũng chính là dịp để con người giao lưu, gặp gỡ, là nơi kết nối cộng đồng, nơi con người thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn. Lễ hội là một bộ phận quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Việt Nam và là một loại hình có tính chất tổng hợp chứa đựng trong nó cả tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán, diễn xướng dân gian và văn nghệ dân gian. Nghiên cứu lễ hội truyền thống trên phương diện lý luận lẫn thực tiễn, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Là một tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Nam Định là một vùng đất có bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa và luôn có một vị trí quan trọng qua các thời kỳ lịch sử của đất nước. Vùng đất này đã hình thành nhiều loại hình văn hóa với những sắc thái riêng. Hệ thống di tích, lịch sử gắn với nhiều giá trị văn hóa phi vật thể, trong đó có lễ hội truyền thống mang đặc trưng của vùng châu thổ Bắc Bộ như: lễ hội đền Trần (phường Lộc Vượng, TP. Nam Định), lễ hội Phủ Giầy (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản), lễ hội đền Độc Bộ (xã Yên Nhân, huyện Ý Yên) và phải kể đến di tích lịch sử văn hóa Phủ Quảng Cung trong đó lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định là một trong những lễ hội lớn và có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Đây là một lễ hội văn hóa truyền thống tưởng nhớ công ơn của bà chúa Liễu Hạnh đối với nhân dân trong vùng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC