Luận văn Quản lý tài sản công tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Nước ta hiện nay đang thực hiện đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới nhằm phát triển đất nước nhanh, bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thì tài sản công ngày càng được khẳng định là có vai trò trọng yếu, là nguồn lực quan trọng để Nhà nước hỗ trợ phát triển nền kinh tế, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với đó, quản lý để đảm bảo tài sản công được khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đang là vấn đề được chú trọng quan tâm của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội. Chính vì vậy, quản lý nhà nước về tài sản công nói chung và quản lý tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp nói riêng đã từng bước đi vào nề nếp, kỷ cương, công khai và có hiệu quả, nhất là sau khi Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2009. Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực và kết quả rất đáng khích lệ đã đạt được, quản lý tài sản công ở nước ta hiện nay cũng còn nhiều hạn chế như: Cơ chế quản lý tài sản công còn bất cập so với thực tế, nhiều cơ quan, đơn vị còn sử dụng lãng phí nguồn lực tài sản công, sử dụng tài sản công sai mục đích, thậm chí gây thất thoát tài sản Quản lý tài sản công tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cũng nằm trong bối cảnh chung nêu trên, song do đặc thù về vị trí trong hệ thống các cơ quan của Đảng, Nhà nước (là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ) và chức năng, nhiệm vụ được giao nên quản lý tài sản công tại Học viện mặc dù được phân định cơ chế quản lý như đối với các đơn vị sự nghiệp nhưng cũng có rất nhiều đặc thù so với các cơ quan, đơn vị khác. Do đó, quản lý tài sản công tại Học viện đã xuất hiện ngày càng nhiều bất cập cần được nghiên cứu, giải quyết để có cơ sở xây dựng một hệ thống cơ chế chính sách, mô hình và các quy trình quản lý đảm bảo ổn định, hiệu quả, thống nhất và tuân thủ những quy định mới của Nhà nước, đồng thời phù hợp những đặc thù hoạt động của Học viện

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC