Luận văn Quản lí kho hàng công ty máy tính Hàng Hải

SQL Server của Microsoft là mô hình cơ sở dữ liệu kiểu client/server. Client/ server có thể đƣợc xác định nhƣ một ứng dụng đƣợc chia thành 2 phần: phần chạy trên server và phần chạy trên các workstations (máy trạm). Phía Server của ứng dụng cung cấp độ bảo mật, tính chịu lỗi (Fault- tolerance), hiệu suất, chạy đồng thời và sao lƣu dự phòng tin cậy. Phía Client cung cấp giao diện với nhà sử dụng và có chứa các báo cáo, các truy vấn, và các Forms. SQL Server là phần server của chƣơng trình, có nhiều Client khác nhau đƣợc chọn để từ đó có thể kết nối vào SQL Server, trong đó có cả các tiện ích của SQL Server, chẳng hạn nhƣ SQL Server Query Analyzer.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC