Luận văn Sử dụng chất chiết xuất từ cây Hoàng Kỳ (Astragalus membranaceus) để phòng bệnh mủ gan do vi khuẩn Edwardsilla ictaluri trên cá Tra (Pangasinodon hypophthalmus)

Đề tài được thực hiện nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của cây Hoàng kỳ (Astragalus radix) trong việc phòng bệnh mủgan trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Cá tra giống có trọng lượng 25 gram được bốtrí các nghiệm thức (nghiệm thức 2, 4 và 6) cho ăn thức ăn có bổsung chiết xuất hoàng kỳ(0,5%) và các nghiệm thức (1, 3 và 5) cho ăn thức ăn bình thường trong 5 tuần. Nghiệm thức 3 và 4 được tiêm vắcxin ởtuần thứ3. Sau 5 tuần, cá ởcác nghiệm thức 2, 3, 4 và 5 được gây cảm nhiễm vi khuẩn E. ictaluribằng phương pháp tiêm. Mỗi tuần thu mẫu 1 lần đểxác định các chỉtiêu huyết học, phân tích hàm lượng lysozyme và khảnăng diệt khuẩn của huyết thanh. Kết quảxác định các chỉtiêu huyết học ởtất cảcác nghiệm thức cho thấy số lượng hồng cầu dao động từ1,4x10 6 đến 2,02x10 6 và khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nghiệm thức có bổsung hoàng kỳvà nghiệm thức cho ăn thức ăn bình thường. Tổng bạch cầu, tếbào lympho, bạch cầu trung tính, bạch cầu đơn nhân tăng đều qua 5 tuần. Tuy nhiên sau khi gây cảm nhiễm với vi khuẩn E. ictalurithì sốlượng hồng cầu, tổng bạch cầu, tếbào lympho, tiểu cầu đều giảm ởcác nghiệm thức nhưng bạch cầu đơn nhân và bạch cầu trung tính lại tăng. Sốlượng các chỉtiêu huyết học của cá cảm nhiễm có bổsung hoàng kỳ đều cao hơn cá cho ăn thức ăn bình thường và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Kết quả phân tích hàm lượng lysozyme trong huyết thanh cá sau 5 tuần dao động từ26,43 ±1,21 µg/ml đến 29,65 ±1,16 µg/ml và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) giữa nghiệm thức 3, 4 so với nghiệm thức 1, 2. Sau khi gây cảm nhiễm thì hàm lượng lysozyme ởcác nghiệm thức đều giảm tuy nhiên chỉcó nghiệm thức 3 là cao nhất và khác biệt so với nghiệm thức 5. Khảnăng diệt khuẩn huyết thanh của cá ởnghiệm thức 2 và 3 cao hơn cá ởnghiệm thức 1 và 5, phần trăm vi khuẩn sống sót sau khi tương tác với huyết thanh của cá có ăn hoàng kỳthấp hơn cá không ăn hoàng kỳ. Tỷlệsống của cá sau cảm nhiễm với vi khuẩn E.ictaluricao nhất ởnghiệm thức 4 và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với nghiệm thức 2 và nghiệm thức 3. Kết quảtrên cho thấy khi bổsung hoàng kỳvào khẩu phần thức ăn làm tăng cường khảnăng đềkháng của cá với sựnhiễm vi khuẩnE. ictaluri.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC