Luận văn Tác động của các yếu tố chất lượng dịch vụ forum cao học kinh tế đến sự hài lòng của học viên cao học kinh tế TP HCM

Kết cấu của luận văn: Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu. Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu. Chương 4: Kết quả nghiên cứu. Chương 5: Kết luận và giải pháp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC