Luận văn Thiết kế cung cấp điện cho công ty TNHH xây lắp điện Hải Sơn

Công ty đƣợc thành lập trong năm 2002 bởi những kỹ sƣ giàu kinh nghiệm,tâm huyết với nghề. Sau 10 năm thành lập và phát triển với rất nhiều khó khăn thách thức, nhƣng đội ngũ cán bộ công nhân viên đã năng động, sáng tạo từng bƣớc vƣợt qua thử thách khó khăn, gian khổ để tự khẳng định mình và hòa nhập với công cuộc đổi mới của đất nƣớc. Cho đến nay công ty đã trở thành một công ty tƣ vấn, thiết kế, xây lắp hàng đầu của Hải Phòng, có đội ngũ cán bộ công nhân viên năng động, giàu kinh nghiệm, có đủ khả năng đảm nhận tất cả các lĩnh vực của công tác thiết kế, xây lắp với chất lƣợng cao, thỏa mãn các yêu cầu khắt khe của các chủ đầu tƣ và đối tác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC