Luận văn Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho chiếu sáng - Quận Lê Chân

Chiếu sáng đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống hiện nay, nếu thiếu ánh sáng con ngƣời chìm trong bóng tối, mọi công việc và sinh hoạt trong đời sống sẽ hết sức khó khăn. Trong công cuộc đổi mới đất nƣớc song song với quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa thì việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng đƣợc tiến hành. Nền kinh tế nƣớc ta đang phát triển nhanh chóng yêu cầu chiếu sáng ở các đô thị, khu công nghiệp xa lộ, công trình văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí rất cần thiết. Chính d o những yêu cầu này, đòi hỏi các nhà kỹ thuật, mỹ thuật, nhà khoa học phải nghiên cứu, tìm hiểu để tạo ra các sản phẩm chiếu sáng đáp ứng đƣợc nhu cầu này. Thiết kế chiếu sáng với hiệu suất cao, tiết kiệm điện là một công việc làm khó. Nó không những đáp ứng đƣợc đơn thuần về chiếu sáng mà còn phải đáp ứng đƣợc yêu cầu về kỹ thuật nhƣ: mức độ tiện nghi, đảm bảo độ rọi, không bị chói, lóa. Ngoài ra còn phải có tính thẩm mỹ và có tính kinh tế cao. Đề tài: "Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho chiếu sáng - Quận Lê Chân" do cô giáo Thạc sĩ Đỗ Thị Hồng Lý đã đƣợc thực hiện với các nội dung nhƣ sau: Chƣơng 1: Khái niệm chung về chiếu sáng đô thị Chƣơng 2: Đánh giá hiện trạng và thiết kế chiếu sáng cho một số tuyến đƣờng chính của quận Lê Chân. Chƣơng 3: Thiết kế cấp điện cho chiếu sáng đô thị quận Lê Chân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC