Luận văn Thiết kế hệ thống điều khiển số nhiệt độ

Hiện nay, ngành kỹ thuật điện tử và công nghệ thông tin tiến bộ không ngừng. Chúng đang ngày càng phát triển và đƣợc ứng dụng trong tất cả các mặt của đời sống. Các thiết bị điện tử dùng Vi Điều Khiển đƣợc sử dụng rộng rãi khắp trong các ứng dụng tự động. Nó giúp chúng ta trong mọi công việc cũng nhƣ giải trí. Các bộ Vi Điều Khiển ngày càng hiện đại, tốc độ xử lý nhanh hơn, và các ứng dụng rộng hơn. Một trong những ứng dụng quan trọng của Vi Điển Khiển đó là dựng trong đo lƣờng và điều khiển. Nhờ các loại cảm biến, ứng dụng của đo lƣờng bằng Vi Điều Khiển không chỉ giới hạn trong các đại lƣợng điện mà cũng mở rộng ra các tín hiệu không phải điện. Sử dụng Vi Điều Khiển chúng ta thu thập các đại lƣợng cần đo dễ dàng hơn, cụ thể xử lý ngay các đại lƣợng đó và đƣa ra đƣợc những kết quả nhƣ mong muốn. Với tầm quan trọng của đo lƣờng bằng Vi Điều Khiển nên em đã nhận đề tài này làm đồ án tốt nghiệp để nghiên cứu và hiểu biết thêm về Vi Điều Khiển và các ứng dụng hay của nó trong cuộc sống thƣờng ngày của chúng ta. Trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp, do sự hạn chế về thời gian, tài liệu và trình độ có hạn nên không tránh khỏi có thiếu sót. Em rất mong đƣợc sự đúng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để đồ án tốt nghiệp của em đƣợc hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC