Luận văn Thiết kế hệ thống pha trộn dầu thực vật và dầu DO

Những năm gần đây, các nguồn nguyên liệu hoá thạch để sản xuất năng lƣợng ngày càng bị cạn kiệt, hơn nữa sản phẩm của nguyên liệu này đã và đang gây ô nhiễm môi trƣờng trên toàn thế giới nhƣ gây hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ô zôn làm trái đất nóng dần lên, các khí thải nhƣ H 2S, SOXlàm mƣa axit. Do vậy việc nghiên cứu các nguồn năng lƣợng thay thế các nguồn năng lƣợng thân thiện với môi trƣờng đang đƣợc các nƣớc trên thế giới rất quan tâm, nƣớc ta cũng nằm trong xu thế đó. Trong số các dạng năng lƣợng mới nhƣ: Năng lƣợng mặt trời, năng lƣợng gió, năng lƣợng thuỷ, năng lƣợng mặt trời, nhiên liệu sinh học Để thay thế năng lƣợng truyền thống gây ô nhiễm từ nhiên liệu hoá thạch. Trong số các dạng năng lƣợng mới này thì nguyên liệu sinh học đƣợc quan tâm hơn cả vì nó đƣợc sản xuất từ loại nguyên liệu có thể trồng trọt đƣợc và khí thải gây ô nhiễm môi trƣờng là rất ít. Hiện nay động cơ diesel có tỉ số nén cao do đó trên thế giới đang có xu hƣóng diesel hoá động cơ nên nhiên liệu biodiesel đƣợc quan tâm hơn cả. Biodiesel đƣợc coi là một loại nhiên liệu sinh học, khi trộn với diesel theo một tỉ lệ thích hợp làm cho nhiên liệu diesel giảm đáng kể lƣợng khí thải gây ô nhiễm môi trƣờng mà ta không phải cải tiến động cơ. Biodiesel đƣợc sản xuất từ các loại dầu thực vật, mỡ động vật, thậm chí từ các loại dầu thải : “Thiết kế hệ thống pha trộn dầu thực vật và dầu DO”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC