Luận văn Thiết kế truyền động điện và trang bị điện cho các trạm có nhiều máy bơm có khả năng tự động hóa cao

Trong các đô thị, vùng đô thị hóa và trong đời sống xã hội hiện nay, hệ thống bơm nƣớc là một trong những hệ thống cơ sở hạ tầng rất quan trọng, không thể thiếu đƣợc. Hệ thống bơm không những ảnh hƣởng đến đời sống sinh hoạt của con ngƣời mà còn ảnh hƣởng đến các ngành công nghiệp, nông nghiệp ví dụ nhƣ: công trình xây dựng, công trình thủy lợi, công nghiệp tàu thủy, tƣới tiêu, bơm nƣớc v.v nhằm đảm bảo phục vụ lợi ích cho con ngƣời, ngoài ra còn giúp con ngƣời làm việc ở những điều kiện khó khăn mà con ngƣời không làm việc đƣợc. Qua việc thực hiện nhận đề tài về “ Thiết kế truyền động điện và trang bị điện cho các trạm có nhiều máy bơm có khả năng tự động hóa cao ” này đã giúp em tìm hiểu, học hỏi thêm về quy trình vận hành hệ thống bơm, sửa chữa khi hệ thống có sự cố xảy ra. Từ đó sẽ làm nền tảng và nguồn kiến thức cho em sau này khi hoạt động về lĩnh vực thiết kế, thi công, quản lý hệ thống bơm nƣớc, đặc biệt là các hệ thống bơm chất lỏng bình hở đƣợc ứng dụng rộng rãi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC